Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AGRO - IMPUT - NARDI

BERAT, KUTALLI, RËRËZ KUMARAK, LAGJJA REREZ - KUMARAK, RRUGA KRYESORE, ZONA KADASTRALE 3173, PASURIA 62/12, MJETI BENZ MERCEDES ME TARGË AB 290HU

Kutalli

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 16.10.2023
Skadimi i çertifikatës: 16.10.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 27.06.2017
Administratori: Leonard Toska
Numri i telefonit: 0685803928
E-mail:
NIPT: L73028001L
Objekti i aktivitetit: Tregti me shumicë