Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

A L XH E F

FUSHE PREZE

Prezë

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 23.06.2023
Skadimi i çertifikatës: 23.06.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 26.04.2001
Administratori: Xhafer Fiora
Numri i telefonit: 0692025544
E-mail: fjora2006@yahoo.it
NIPT: K11819001C
Objekti i aktivitetit: Industri dhe përpunim