Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

TOP5 GROUP

DURRES DURRES RRUGA. PLAZH/13, NR.PASURIE 1/215, ZONA KADASTRALE 8516, VOL.17, FAQE.226 2001

Durrës

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 29.06.2023
Skadimi i çertifikatës: 29.06.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 03.02.2022
Administratori: Ergest Hoxhaj
Numri i telefonit: (069)276-8709
E-mail: ismet.neziri92@gmail.com
NIPT: M21408507Q
Objekti i aktivitetit: