Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AR-LA TRANS

LAGJJA PERIFERIKE, ZONA KADASTRALE 1553, NR.PASURIE 294/756.

Libonik

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 11.12.2019
Skadimi i çertifikatës: 11.12.2020
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 02.05.2017
Administratori: Ardit Lami
Numri i telefonit: 0674060311
E-mail: lamitrans@hotmail.com
NIPT: L74111002I
Objekti i aktivitetit: TRANSPORT PER TE TRETET ME MJETET E VETA, IMPORT BRENDA VENDIT.