Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

ALBANIAN DELIVERY EXPRESS

NR PASURIE 440/297, ZONA KADASTRALE NR. 2679, VOL. 30 DHE FAQE 5, SIPERFAQJA TOTALE ESHTE TRUALL ME SIPERFAQE 317M2 DHE NDERTESE NJE KAT SHERBIMI SIP. 175.3M2

Kashar

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 24.08.2021
Skadimi i çertifikatës: 24.08.2022
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 17.07.2014
Administratori: Foto Zeneli
Numri i telefonit: 0696475003
E-mail: foto.zeneli@adex.al
NIPT: L41922001B
Objekti i aktivitetit: KRYERJA E SHERBIMEVE POSTARE TE LLOJEVE TE DERGESAVE POSTARE, NEPERMJET TOKES, DETIT DHE SHQIPERI DHE JASHTE SAJ. USHTRIMI I VEPRIMTARISE AJROR, DETAR E TOKESOR TE UDHETAREVE DHE MALLRAVE JASHTE REPUBLIKES TE SHQIPERISE. USHTRIMI I VEPRIMTARISE AGJENSI DOGANORE, SHERBIME DOGANORE DHE DOGANOR. TRANZITIM MALLRASH NGA TE GJITHA PIKAT SHQIPERISE. IMPORTI DHE EKSPORTI I TE GJITHA LLOJEVE DHE TREGTIMI I TYRE ME SHUMICE E PAKICE. SHOQERIA KRYEJ GJITHASHTU GDO VEPRIM TREGTAR, BIZNESI, INDUSTRIAL FINANCIAR ME QELLIM ARRITJEN E OBJEKTIVAVE TE AKTIVITETIT TE SHOQERISE SI DHE GDO VEPRIM DHE TRANSAKSION PASURI TE LUAJTSHME E TE PALUAJTSHME TE CILAT NEVOJSHME OSE TE PERSHTATSHME PER ARRITJEN E OBJEKTIVAVE SHOQERISE