Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AKADEMIA SHENDETIT PUBLIK

RRUGA TRE VELLEZERIT KONDI, NR. 6/1

Tiranë

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 31.12.2020
Skadimi i çertifikatës: 31.12.2021
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 01.12.2013
Administratori: Aferdita Bala
Numri i telefonit: 0672052913
E-mail: ashp.labyrinth@yahoo.com
NIPT: L32402038K
Objekti i aktivitetit: SHERBIME EKSPERTIZE HIGJENO-SHENDETSORE. DDDEZINFEKTIM,DEZINSEKTIM,DERATIZIM) POMPA ME PYJEVE. SHERBIM LAVANDERIE. SHERBIME LAVAZHERIE NDERHYRESE HIGJENO-SHENDETSORE ( DIZINFEKTIM, DERATIZIM, ETJ).VEPRIMTARI NE FUSHEN E SHENDETIT KRIJIMI I AKADEMIA E SHENDETIT PUBLIK KUPERFSHIHEN STUDIMET, SPECIALIZIMET, PROMOVIMET, ASISTENCE KURSET E TRAJNIMIT PER TE GJITHA SPECIALITETET E KESAJ SPECIFIKISHT KURS PERVETESIMI; PER DHENIN E NDIHMES LABORATORE PER EKZAMINIMIN E SEMUNDJEVE USHQIMEVE DHE AMBIENTIT. IMPORTIMI DHE/OSE EKSPORTIMI SHUMICE DHE ME PAKICE I MALLRAVE TE NDRYSHME MATERIALEVE DHE PAJISJEVE MJEKESORE DHE DENTARE, MEDICINALE( MJEKSORE), BAR-KAFE-RESTORANT, MJEKSORE PARESORE.SHERBIME STOMATOLOGJIKE.KABINETE MJEKSOR.QENDER MJEKSORE.SHERBIME TE TJERA SHENDETSORE E KURATIVE. EDUKIM NE PROFESIONISTET NE SHENDETESI. TRAJTIME DHE ASGJESIME MBEJTEVE SPITALORE. KURSE TE FORMIMIT PROFESSIONAL NDIHMES INFERMJER. NDIHMES STOMATOLOG. VETERINER. SANITARE. KUJDESTAR FEMIJESH. SHTEPIE.KUJDESTAR TE MOSHUARISH. KUJDESTARE PER AFTESI TE KUFIZUARA. SHOFER AUTOAMBULANCE . KURSE PER DHENIEN E NDIHMES SE PARE NE RASTE RREZIKU, NATYRORE SI DHE TE SHKAKTUARA NGA PAKUJDESIT RASTE HELMIMESH ME GAZRA DHE LENDE TE NDRYSHME PER ORGANIZMIN E NJERIUT, EVAKUIMIN NGA VENDI AKSIDENTUARVE NE KANTJERE NDERTIMI, INSTITUCIONE QENDRA PUNE, QENDRA RREZIDENCIALE OSE TURISTIKE, INSTITUCIONE FETARE, STADIUME DHE KONCERTE ,ETJ. KUALIDUES KALIBRUES TE POMPAVE DHE ENEVE NE PRESION, MANUAL DHE TE MOTORIZUARA, POMPE ME PRESION AUTOMIZATOR SHPINE DHE AUTOMIZATOR TIP ULV PER NE KAMIONA DHE KAMIONCINA. KALIBRUES TEORIK DHE PAISJEVE MANUAL DHE TE MOTORIZUARA PER APLIKIMIN SHPERNDARJEN E PERSHTATSHME TE PRODUKTEVE VECTOBAC VECTOBAC G, VECTOMAX FG. APLIKUES NE SHERBIMIN (DEZINFEKTIM,DESINSEKTIM,DERATIZIM). KURSE TE PERVETSIMIT GJUHEVE TE HUAJA(ANGLISHT,FRENGJISHT,LTALISHT,ETJ). EDUKATORE PER ÇERDHE. NDIHMES EDUKATORE PER KRIJIM DHE MIREMBAJTJE RRJETI KOMPJUTERIK. MIREMBAJTJE FAQESH INTERNETI. KRIJIM DHE DATABASE. GJUHE PROGRAMIMI CŠ, C++, HTML, MIREMBAJTES PAJISJESH ELEKTROMJEKSORE. PAJISJESH DENTARE.IMPORTE DHE SHITBLERJE TE PREPARATIVE TE SHERBIMIT (DEZINFEKTIM,DEZINSEKTIM,DERATIZIM, INSEKTICIT, LARVOCIT. RODENTICIT, REPELLENT ETJ. PAISJEVE