Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AKADEMIA SHENDETIT PUBLIK

RRUGA TRE VELLEZERIT KONDI, NR. 6/1

Tirane

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 31.12.2020
Skadimi i çertifikatës: 31.12.2021
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 01.12.2013
Administratori: Aferdita Bala
Numri i telefonit: 0672052913
E-mail: ashp.labyrinth@yahoo.com
NIPT: L32402038K
Objekti i aktivitetit: SHERBIME EKSPERTIZE HIGJENO-SHENDETSORE. MIREMBAJTES PAJISJESH ELEKTROMJEKSORE. NJEREZISH PER VETE DHE TE TRETE. DHENIE AUTOMJETESH NDERHYRESE HIGJENO-SHENDETSORE ( DIZINFEKTIM, DERATIZIM, ETJ).VEPRIMTARI NE FUSHEN E SHENDETIT KRIJIMI I " AKADEMIA E SHENDETIT PUBLIK"KUPERFSHIHEN STUDIMET, SPECIALIZIMET, PROMOVIMET, ASISTENCE KURSET E TRAJNIMIT PER TE GJITHA SPECIALITETET E KESAJ SPECIFIKISHT KURS PERVETESIMI