Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AKULL

FSHATI QAFE-MALI, LAGJJA VASIAJ, NUMER PASURIE 2541, ZONA KADASTRALE 3074, NJESIA ADMINISTRATIVE QAFE-MALI, BASHKIA FUSHE ARREZ

Qafë Mali

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 10.11.2021
Skadimi i çertifikatës: 31.07.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 30.03.2010
Administratori: Gjon Nikolli
Numri i telefonit: 0684021863
E-mail: akull2010@gmail.com
NIPT: L08931301F
Objekti i aktivitetit: Prodhim