Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

ALIKO NDERTIMI

NDANE RRUGES NACIONALE GJIROKASTER-KAKAVIE, TEK KTHESA E KORDHOCES, GODINE 2-KATESHE, NR. PASURIE 2/24, ZONA KADASTRALE 2392

Gjirokastër

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 24.03.2021
Skadimi i çertifikatës: 24.03.2022
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 25.03.2008
Administratori: Drini Aliko
Numri i telefonit: 0694044444
E-mail: alikondertimi@yahoo.com
NIPT: K82727604Q
Objekti i aktivitetit: TREGETI E MATERIALEVE TE NDERTIMIT , IMPORT , EKSPORT. ME PAKICE TE KARBURANTEVE DHE GAZIT TE LENGSHEM. BETONI, PRODHIM INERTESH. TREGTIM I MALLRAVE NDRYSHEM PER ARREDIM, TREGTIM I PAISJEVE ELEKTROSHTEPIAKE DHE NE PERGJITHESI TREGTIM I MALLRAVE JO RIKONSTRUKSION NDERTESASH, INSTALIME ELEKTRIKE, HIDRAULIKE, SHTRIM RRUGESH DHE AKTIVITETE TE TJERA NDERTIMIT