Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

A V E CONSULTING

NJESIA BASHKIAKE NR.5, RRUGA TISH DAIJA, PALLATI 7, AP.28 ( KOMPLEKSI KIKA I RI)

Tiranë

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 14.01.2021
Skadimi i çertifikatës: 14.01.2022
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 14.09.2006
Administratori: Arben Dervishaj
Numri i telefonit: (067)470-9066
E-mail: ave_consulting@yahoo.com
NIPT: K81321002M
Objekti i aktivitetit: PER PUNIME DHE PER VLERESIM, PROJEKTIM, KOLAUDIM, PER AKTIVITETET E POSHTE SHENUARA. NDERTIME DHE INDUSTRIALE, RIKONSTRUKSION DHE MIREMBAJTJE CIVILE DHE INDUSTRIALE, VESHJEVE TE FASADAVE, AUTOSTRADA, URA, MBIKALIME, HEKURUDHA, LINJA TRAMVAJI, HEKURUDHORE ME KAVO DHE PISTA AEROPORTUALE, NENTOKESORE, URE E VEPRA ARTI, DIGA DHE TUNELE HODROTEKNIKE, UJESJELLSA, GAZSJELLSA, VEPRA KULLIMI E VADITJE, NDERTIME DHE PUNIME THELLIMI NE UJE, PUNIME DHE MBROJTJE SISTEME HIDRAULIKE DHE BONIFIKIME, NDERTIMI I IMPIANTEVE PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE, NDERTIME PER KABINAT E TRANSFORMATOREVE, LINJA TN TE SHPERNDARJEN E ENERGJISE, PUNIME TE INXHINIERISE HARTIMI I VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS, PRISHJEN E NDERTIMEVE, IMPIANTEVE HIDROSANITARE, LAVANDERI, MIREMBAJTJA E TYRE. IMPIANTE NGRITESE TRANSPORTUES (ASHENSORE, SHKALLE LEVIZESE, TRANSPORTUES), PUNIME RIFINITURE TE MURATURES DHE TE LIDHURA ME ME MATERIALE ME MATERIALE DRURI, PLASTIKE, METALIK DHE RIFINITUR TE NATYRES TEKNIKE NDERTUESE, SINJALISTIKES NDRIÇUESE TE TRAFIKUT, SINJALISTIKE JO BARRIERA DHE MBROJTJE RRUGORE, NDERTIME PARAFABRIKAT ARME, STRUKTURA METALIKE DHE DRURI, PUNIME SPECIALE, SHTRESA DHE MBISTRUKTURA SPECIALE, SHINA DHE TRAVERSA, IMPIANTE TEKNOLOGJIKE, TERMIKE KONDICIONIMIT, IMPIANTE DHE LINJA TELEFONIE, RRJETE ME FIBRA OPTIKE PER TELEKOMUNIKACION, BRENDSHME, ELEKTRIKE, TELEFONI, RADIO TELEFONI, PASTRIMI I UJRAVE DETAR, LIQENORE DHE LUMORE, IMPIANTEVE TE UJIT TE PIJSHEM DHE TE PASTRIMIT TE IMPIANTEVE TE GRUMBULLIMIT DHE TRAJTIMIT TE MBETJEVE PUNIME TOPOGJEODEZIKE, SISTEMET KUNDRA ZHURMES INFRASTRUKTURE, SHPIME GJEOLOGJIKE-INXHINIERIKE, SHPIME PER UJE, VLERESIM I PASURIVE TE PALUAJTSHME KONSULENCE NE TREGUN E SHIT-BLERJEVE TE PRONAVE. FUSHEN E TREGTISE, TREGTIMI ME SHUMICE DHE PAKICE TE NDRYSHEM INDUSTRIALE, MATERIALE TE NDERTIMIT, PERZIER, ARTIKUJ USHQIMOR, ELEKTRIKE DHE ELEKTROSHTEPIAKE, ARTIKUJVE INFORMATIKE DHE TE TELEKOMUNIKACIONIT, ZYRASH, IMPORT - EKSPORTI I TYRE. RINKONSTRUKSIONE PERFORCIME TE OBJEKTEVE MONUMENT KULTURE DHE RENDESIVE TE VECANTA