Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

A L B G A R D E N

LAGJJA SKENDERBEG , GODINE PRIVATE 1 KATESHE NE SUPERSTRADEN LEZHE - SHKODER, KM 1

Lezhë

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 17.02.2021
Skadimi i çertifikatës: 17.02.2022
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 17.10.1994
Administratori: Pjetër Trashaj
Numri i telefonit: 0682020802
E-mail: infoalbgarden@gmail.com
NIPT: K37513520N
Objekti i aktivitetit: STUDIM, PROJEKTIM DHE ZBATIM PUNIMESH/SHERBIMESH MIREMBAJTJE NE HORTIKULTURE, AGRIKULTURE, FLORIKULTURE, PYJE, KULLOTA (NE TE GJITHA FUSHAT), MBARESHTIM MTE, FIDANISHTE, SIPERFAQE TE GJELBERTA PARQE-PYLL PASTRIM E DEKOR, MBROJTJE BIMESH. - PRODHIMI TREGTIMI I MATERIALIT MBJELLES DHE SHUMEZUES BIMOR, FIDANE PYJORE, ARROR, FRUTOR, AGRUME, MEDICINALE, ETEROVAJORE, BIME DEKORATIVE (LULE, SHKURRE DHE IMPORTIM- EXPORTIM I TYRE. - PUNIME TE INXHINIERISE MJEDISIT (AMBJENTALE), ARKITEKTURE PEISAZHEVE, (GJELBERIM-PYLLEZIME) HIDROMBJELLJE, MBROJTJE HIDRODRENAZHIME, DRENAZHE PUNIME HIDROLOGJIKE, GRUMBULLIMI DHE TRAJTIMI I MBETJEVE URBANE. SHKULJE ME MAKINERI PROFESIONALE. KURSE TE FORMIMIT PROFESIONAL HORTIKULTURE, AGRIKULTURE, FLORIKULTURE, MJEDIS E PYJE. MJEDISOR. - GERMIM DHEU E SISTEMIME. NDERTIME DHE EKONOMIKE,RIKONSTRUKSIONE. NDERTIME, BARRIERA, MBROJTJE E SINJALISTIKE RRUGORE. NDERTIME DHE HIDROTEKNIKE (UJESJELLES, KANALIZIME, IMPIANTE KULLIMI E VADITJE). PUNIME KARPENTERIE (DRURI, IMPIANTE TEKNOLOGJIKE (INSTALIMI I MATERIALEVE METALIK-PLASTIK-XHAMI ETJ.). PUNIME TOPOGJEODEZIKE. ÇDO AKTIVITET TJETER QE NUK BIE LEGJISLACIONIN NE FUQI. IMPORT - EKSPORT ME SHUMICE TE ARTIKUJVE E MALLRAVE TE NDRYSHEM DHE TYRE